คำขวัญ วันครู ประจำปี 2558

posted on 15 Jan 2015 17:58 by admin directory Knowledge

   “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา  เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ”

   วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น”วันครู” เป็นวันที่กำหนดขึ้นมาเพื่อให้เหล่าลูกศิษย์ทั้งหลายรำลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ท่านได้สั่งสอนอบรมวิชาความรู้ให้เรา คำว่า“ครู” หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถอบรมสั่งสอนและแนะนำแนวทางลูกศิษย์ นักเรียน หรือนักศึกษา ให้สามารถอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ และปฏิบัติตนเป็นคนดี ให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ และนำไปสู่การเป็นคนดีในสังคมและนำประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

   วันครู  อันที่จริงมีมานานแล้วเริ่มมีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากผู้ที่เป็นครูมีบุญคุณ เป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตแก่เราทั้งหลาย วันครูจึงควรมีสักวันหนึ่ง สำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพ สักการะต่อบรรดาผู้มีพระคุณ แต่ในส่วนของการจัดให้มีคำขวัญวันครูได้เริ่มมีในภายหลัง ในตอนแรกก็เป็นคำขวัญที่ได้จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาจึงมีการให้ประชาชนบุคคลทั่วไปส่งคำขวัญเข้าประกวด ซึ่งในปี 2558 คำขวัญที่ชนะเลิศการประกวดครั้งนี้ ได้แก่ “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่าศรัทธาพระคุณ”ของเด็กหญิงอนุสรา ชื่นบาล จังหวัดอ่างทอง

   เนื่องในวันครูนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทั้งหลายอย่าลืมกลับไปเคารพและไหว้คุณครูผู้ที่อบรมสั่งสอนเรานะ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตตนเอง ไหว้ครูแล้วก็อย่าลืม selfie กับคุณครูมาอวดเพื่อนๆด้วยนะ

edit @ 18 Sep 2015 12:51:35 by ADMIN

edit @ 14 Dec 2015 10:22:36 by ADMIN

edit @ 14 Dec 2015 10:27:46 by ADMIN

Comment

Comment:

Tweet