คำขวัญ วันครู ประจำปี 2558

posted on 15 Jan 2015 17:58 by admin directory Knowledge

   “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา  เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ”

   วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น”วันครู” เป็นวันที่กำหนดขึ้นมาเพื่อให้เหล่าลูกศิษย์ทั้งหลายรำลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ท่านได้สั่งสอนอบรมวิชาความรู้ให้เรา คำว่า“ครู” หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถอบรมสั่งสอนและแนะนำแนวทางลูกศิษย์ นักเรียน หรือนักศึกษา ให้สามารถอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ และปฏิบัติตนเป็นคนดี ให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ และนำไปสู่การเป็นคนดีในสังคมและนำประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า Read more...